Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν   Ε Τ Ο Υ Σ   2 0 1 0

 

ΜΗΝΕΣ

Ι     Φ    Μ    Α    Μ    Ι     Ι      Α    Σ    Ο    Ν    Δ

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

1

Σελήνης περίγειον 358684 km

2

3

Περιήλιον γῆς  

Μετεωρική βροχή Βοωτιδῶν

4

Κατωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ  

Σελήνη 4ο Ν Βασιλίσκου

5

6

7   

8

Σελήνη 4ο Ν Στάχυος

9

10

11

Ἀνωτέρα σύνοδος Ἀφροδίτης

12

13

Α΄ στάσις Κρόνου

14

15   

Μερική ἔκλειψιςἡλίου,ὁρατή ἀπό Ἑλλάδα  

16

17

Σελήνης ἀπόγειον 406434 km

18

19

20

21

22

23 

24

Ἀφήλιον Ἀφροδίτης

25

26

27

μεγίστη δυτική  ἀποχή Ἑρμοῦ 24ο,8Δ

Προσέγγισις Ἄρεως

28

29

Ἀντίθεσις Ἄρεως

30   

 

Σελήνης περίγειον 356593 km

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

1

2

3

Ἄρης 3ο Β Φάτνης

4

Σελήνη 4ο Ν Στάχυος

5

6

7

 

8

Σελήνη 4ο Ν Ἀντάρεως

9

10

11

12

Σελήνη 1o B Ἑρμοῦ

13

Σελήνης ἀπόγειον

406542 km

14

Σύνοδος Ποσειδῶνος

15

16

Σελήνη 5o B Οὐρανοῦ

Ἀφροδίτη 0,03oN Διός

17

18

Ἀντίθεσις Ἑστίας

 

19

20

21

Σελήνη 00ο2΄ N Πλειάδων,ἐπιπροσθήσεις   

22

Ὁ κομήτης 81P/Wild στό περιήλιο

23

24

25

Σελήνη 6ο Ν Ἄρεως

26

27

Σελήνης περίγειον

357832 km

Σελήνη

4ο Ν Βασιλίσκου

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010  

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

1

Σύνοδος Διός

2

3

Ἀφροδίτη 0,03ο Ν Οὐρανοῦ

4

5

6

7

Σελήνη 0,03ο Β Ἀντάρεως

8

Ζεύς 1ο Β Ἑρμοῦ

9

10

Β' στάσις Ἄρεως

11

12

Σελήνης ἀπόγειον

406011 km

13

14

Ἀνωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

15

16

17

Σύνοδος Οὐρανοῦ

18

19

20

Έαρινή ἰσημερία

21

Σελήνη 2o N Πλειάδων,

22

Ἀντίθεσις Κρόνου

23

24

25

Σελήνη 6ο Ν Ἄρεως

26

27

Δυτικός τετραγωνισμός Πλούτωνος

28

Σελήνης περίγειον 361877 km

ΑΡΧΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ

29

30

Σελήνη 5οΒ Στάχυος

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

1

Ζεύς 00,01ο Β φ Ὑδροχόου m=4,24

2

3

Ἑρμῆς 3o N Ἀφροδίτης

4

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

5

6

7

8

μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἑρμοῦ 19.3E

9

Σελήνης ἀπόγειον 404999 km

10

Σελήνη 4ο Β Ποσειδῶνος

11

12

13

Προσέγγισις τοῦ κομήτη 81P/Wild

14

15

σελήνη 2,5ο Ν Ἑρμοῦ

16

σελήνη 6ο Ν Πλειάδων

σελήνη 4ο Β Ἀφροδίτης

17

Ἄρης 0,05ο Β Φάτνης

18

19

20

Σελήνη 1ο Δ μ Διδύμων (Tejat posterior)m=2,89

21

Σελήνη 0,04ο Ν δ Διδύμων(Wasat)m=3,53

 

22

Μετεωρική βροχή Λυριδῶν

23

24

Σελήνης περίγειον 367142 km

Σελήνη 4ο Ν Βασιλίσκου

25

Ἀφροδίτη 3ο Ν Πλειάδων

26

27

28

Ἀνωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΜΑΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

 

1

Σελήνη 1ο Β Ἀντάρεως

2

3

Ἀντίθεσις Παλλάδος

4

5

Μετεωρική βροχή η Ὑδροχοειδῶν

6

Σελήνης ἀπόγειον 404231 km

7

Σελήνη 4ο Β Ποσειδῶνος

8

9

10

Σελήνη 5ο Β Οὐρανοῦ

11

12

13

14

ἀνατολικός τετραγωνισμός  Ἄρεως

15

16

Περιήλιον Ἀφροδίτης  

Σελήνη 4ο Β Ἀφροδίτης

17

18

Ἀντίθεσις Έστίας

19

20

Σελήνης περίγειον 369729 km

Σελήνη 5ο Ν Βασιλίσκου &Ἄρεως

21

22

23

24

Σελήνη 3ο Ν Στάχυος

Δυτικός τετραγωνισμός Ποσειδῶνος

25

26

Μεγίστη δυτική ἀποχή Ἑρμοῦ  25.1W

27

28

Σελήνη 0,02o σ Σκορπίου (Alniyat)2,90  

29

Β΄ στάσις Κρόνου

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

1

2

3

Σελήνης ἀπόγειον 404266 km

4

5

6

Σελήνη 5,3ο Β Οὐρανοῦ

Σελήνη 5,4οΒ Διός

7

Ἄρης 00ο 5΄ Β Βασιλίσκου

8

9

Ζεύς 00ο,2΄ Ν Οὐρανοῦ

10

11

12

13

14

Μετεωρική βροχή Λυριδῶν

15

Ἀντίθεσις Δήμητρος

Σελήνης περίγειον 365937 km

 

16

Σελήνη  0,03ο Ν ο Λέοντος (Subra)m=3,51

17

18

19

20

Ἀφροδίτη 0,03ο Β Μ44 (Φάτνη)

ἀνατολικός τετραγωνισμός Κρόνου

21

Θερινόν ἡλιοστάσιον

22

Δυτικός τετραγωνισμός Οὐρανοῦ

Σύνοδος Ἑστίας

23

Δυτικός τετραγωνισμός Διός

ἀνατολικός τετραγωνισμός Κρόνου

24

Σελήνη 4ο Ν Ἀντάρεως

25

Ἀντίθεσις Πλούτωνος

26

Μερική ἔκλειψις Σελήνης,ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα

27

28

Ἀνωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

1

Σελήνης ἀπόγειον 405036 km

Σελήνη 3ο Β Ποσειδῶνος

 

2

3

4

σελήνη 6ο Β Διός

5

6

Ἀφήλιον γῆς  

7

8

σελήνη 2ο Β Πλειάδων

9

10

Ἀφροδίτη 1ο Β Βασιλίσκου

11

ὁλική ἔκλειψις ἡλίου, ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα

12

13

Σελήνης περίγειον 361116 km

14

Σελήνη 6ο Ν Ἀφροδίτης

15

16

17

Α΄ στάσις Διός

18

19

20

21

Σελήνη 1ο Β Ἀντάρεως

22

23

24

25

Ἄρης 00ο,1΄ Ν β Παρθένου

26

27

Ἑρμῆς 0,01o N Βασιλίσκου

28

Μετεωρική βροχή δ Ὑδροχοειδῶν

29

Σελήνης ἀπόγειον 405955 km

Μετεωρική βροχή Αἰγοκεριδῶν

30

31

Σελήνη 6ο Β Διός

Ἄρης 1ο Ν Κρόνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

 

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Ἀφροδίτη 1ο Ν β Παρθένου (Zavijah)

4

5

6

Ὁ κομήτης 2P/Encke στό περιήλιο q 0.335869

μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἑρμοῦ 27.4E

Ἀφροδίτη 2ο Ν Κρόνου

8

9

10

Σελήνης περίγειον 357858 km

11

12

Μετεωρική βροχή Περσειδῶν

13

Σελήνη 6o N Ἀφροδίτης

14

Σελήνη 4o

N Στάχυος

15

16

17

18

Σελήνη 0,01o Β σ Σκορπίου (Alniyiat)m=2,90

Ἀφροδίτη 2ο Ν Ἄρεως

19

20

μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἀφροδίτης 46.0E

Ἀντίθεσις Ποσειδῶνος

21

22

23

24

25

Σελήνης ἀπόγειον 406390 km

26

27

Προσέγγισις του κομήτη 103Ρ/Hartley

28

29

30

31

Ἀφροδίτη 1ο Ν Στάχυος

 

 

 

 

 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

1

Σελήνη 0,1o N Πλειάδων

2

3

Κατωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

4

5

6

7

8

Σελήνης περίγειον 357193 km

9

10

11

Σελήνη 2ο Β Ἀφροδίτης

12

13

14

15

16

17

Ζεύς 00ο,4΄ Ν Οὐρανοῦ

18

19

Μεγίστη δυτική ἀποχή Ἑρμοῦ 17.9W

20

Σελήνη 4οΒ Ποσειδῶνος

21

Σελήνης ἀπόγειον 406169 km

Ἀντίθεσις Διός Μεγίστη λαμπρότης Ἀφροδίτης

22

Ἀντίθεσις Οὐρανοῦ

23

Φθινοπωρινή ἰσημερία

24

25

26

ἀνατολικός τετραγωνισμός Πλούτωνος

27

28

Σελήνη 2ο Ν Πλειάδων

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

1

2

Σύνοδος Κρόνου

 

3

4

5

6

Σελήνης περίγειον 359453 km

Ἄρης 00ο,4΄Ν α1,2 Ζυγοῦ Zuben Elgenubi)

7

8

Ἑρμῆς 0,04ο Β Κρόνου

Μετεωρική βροχή Δρακοντιδῶν

9

Σελήνη 2ο Β Ἀφροδίτης

10

11

Σελήνη 1ο Β Ἀντάρεως

12

13

14

15

16

17

Ἀνωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

Σελήνη 3o B Ποσειδῶνος

18

Σελήνης ἀπόγειον 405433 km

19

20

21

Μετεωρική βροχή Ὡριωνιδῶν

22

23

24

25

Σελήνη 3ο Ν Πλειάδων

26

27

28

Ὁ κομήτης 103P/Hartley στό περιήλιο

29

Κατωτέρα σύνοδος Ἀφροδίτης

30

31

ΤΕΛΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

1

Σελήνη 5ο Ν Βασιλίσκου

2

Σελήνη 0,02ο Ν Ἤρας

3

Σελήνης περίγειον 364189 km

 

4

5

Μετεωρική βροχή Ταυριδῶν

6

7

Σελήνη 4ο Ν Ἄρεως

8

9

Προβολή τῆς Σελήνης στό σμῆνος Μ8 (λιμνοθάλασσα)

10

11

12

13

14

15

Σελήνης ἀπόγειον 404634 km

Ἑρμῆς 2,2ο Β Ἀντάρεως

16

Β΄ στάσις Διός

17

Μετεωρική βροχή Λεοντιδῶν

 

18

19

Ἑρμῆς 1,3ο Ν Ἄρεως

20

21

Σελήνη 1ο Ν Πλειάδων

22

23

ἀνατολικός τετραγωνισμός Ποσειδῶνος

24

25

26

27

Σελήνη 0,01ο Ν ο Λέοντος (Subra)m=3,51

28

29

30

Σελήνης περίγειον 369439 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

1

μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἑρμοῦ 21.5E

2

Σελήνη 3o N Στάχυος

Μεγίστη λαμπρότης  Ἀφροδίτης

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Μετεωρική βροχή Διδυμίδων

Σελήνης ἀπόγειον 404408 km

14

Ἄρης 1ο Ν Ἑρμοῦ

15

16

17

18

Σελήνη 4ο Ν Πλειάδων

ἀνατολικός τετραγωνισμός Διός

19

ἀνατολικός τετραγωνισμός Οὐρανοῦ

20

Κατωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

21

ὁλική ἔκλειψις Σελήνης ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα

 

22

Μετεωρική βροχή Ἀρκτιδῶν  

Χειμερινόν ἡλιοστάσιον

23

24

25

Σελήνης περίγειον 368463 km

26

Σύνοδος Πλούτωνος

27

Περιήλιον Ἀφροδίτης

28

29

30

31