ΚΡΟΝΟΣ 2009

.  Ἕως τόν μῆνα Σεπτέμβριο ἐ ἐ κινεῖται στόν ἀστερισμό τοῦ Λέοντος , κατόπιν στήν Παρθένο.Τήν πρωτοχρονιά ἄρχεται ἀνάδρομος κίνησις τοῦ πλανήτου καί τό φαινομενικό ἄνοιγμα τῶν δακτυλίων εἶναι ~4ο. Ἡ ἀντίθεσις ἔρχεται τήν 8/3ου. Τότε ὁ Κρόνος λάμπει ἔχοντας m=0,33, φαιν.διάμ.δῖσκου 19 τόξου ἐνῶ ἀπέχει ἀπό τήν γῆ 8,395 α.μ. Ἡ β στάσις ἔρχεται τήν 18/5ου καί  ὁ ἀνατολικός τετραγωνισμός τήν 9/6ου.  Ἀρχές Σεπτεμβρίου ἡ γῆ θά διέλθη ἀπό τό ἐπίπεδο τών δακτυλίων τοῦ πλανήτου ὁπότε αύτοί ἐξαφανίζονται φαινομενικά καί τό μόνο παρατηρίσιμο εἶναι μία λεπτή σκοτεινή ταινία, ἀλλά προλάβετε διότι ἡ σύνοδος μέ τόν ἥλιο θά γίνη τήν 18/9ου.  Σέ δυτικό τετραγωνισμό την 26/12ου  Γιά ὅλο το 2009 κινεῖται ὑπεράνω τῆς ἐκλειπτικῆς.Σημειωτέον ὅτι τό ἔτος 2017 ὁ Κρόνος θά εὑρίσκεται στό ἀφιήλιον τῆς τροχιᾶς του.   Γιά τήν πληθώρα τῶν καθημερινῶν ὄψεων καί θέσεων τῶν κυριωτέρων  μεγάλων σεληνῶν ἀνατρέξτε   ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΩΝ