Γενικά,τό ἔτος 2009 θά τό ἐχαρακτήριζα λιτό μέ κύριο γνώρισμα κατά πρῶτον τῆς ἀπουσίας τῶν ἐκλείψεων. Ἡ μοναδική ὁρατή ἔκλειψις σελήνης ἀπό τήν ταλαιπωρημένη χώρα μας θά εἶναι μερική σέ ποσοστό σκιασμοῦ λιγώτερο τοῦ 10% τήν παραμονή τοῦ 2010 !  Φυσικά,οὔτε λόγος γιά  ἡλιακή ἔκλειψη. Ὅμως ἄν βαστᾶ τό πορτοφόλι σας μία ἐκδρομή τόν Ἰούλιο στήν Κίνα στά τροπικά νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ θά σᾶς ἀποζημιώσουν μέ τό παραπάνω μέ μία ὁλική ἔκλειψη ἡλίου διαρκείας ἄνω τῶν 6 λεπτῶν. Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐπιπροσθήσεις, ἡ σελήνη τρεῖς φορές θά περάση ἀπό τό σμῆνος τῶν Πλειάδων ἀποκρύπτοντας διαφόρους ἀστέρας.  Μία λαμπρή στενή πλανητική σύνοδος θά   συμβῆ τά ξημερώματα τῆς 13ης Ὀκτωβρίου  ὅπου ἡ Ἀφροδίτη προσεγγίζει τόν Κρόνο σέ γωνιώδη ἀπόσταση μισῆς μοῖρας.  Ἀπό τούς  πλανῆτες ὁ Ἑρμῆς θά  παρουσιάση 2 εύνοικές ἀποχές, ἡ μία τά δειλινά τοῦ   Ἀπριλίου καί ἡ ἄλλη ξημερώματα Ὀκτωβρίου.  Ἐξαιρετική θά εἶναι καί ἡ Ἀφροδίτη τό πρῶτο πεντάμηνο πρό καί μετά τῆς κατωτέρας της συνόδου. Γιά τόν Ἄρη ὅμως ἡ χρονιά αὐτή εἶναι ἀπό τίς χειρότερες ἄν ὄχι ἡ χειρότερη τῶν τελευταίων 18 ἐτῶν. Ἀφ ἑνός μέν ἐγγίζει τό ἀφήλιον τῆς τροχιᾶς του, αφ ἑτέρου δέ ἡ ἐφετεινή ἐμφάνισις εἶναι ἀποκαρδιωτική.  Ὁ Ζεύς θά λειτουργήση τό παρόν ἔτος σάν φάρος γιά τόν ἐντοπισμό τοῦ Ποσειδῶνος συνοδεύοντάς τον λίγο νότιά του.  Ὁ ἀστέρας τῆς νεμέσεως , Κρόνος χάνει φαινομενικά τούς δακτυλίους του ὅπως συμβαίνει κάθε 14,5 ἔτη καί εἶναι ἀγνώριστος. Ἀπό τούς περιοδικούς κομῆτες παρουσιάζω τούς 2 λαμπρότερους κάτω τοῦ 10ου ὁπτικοῦ μεγέθους ὁρατούς μέ μεγάλα κυάλια, τον 85P Botein καί τόν C/2007N3 Lulin.  Ἑπίσης ἐφέτος ἡ κυριώτερη μετεωρική βροχή τῶν Περσειδῶν χάνει οὐσιαστικά τήν αἴγλη της λόγω τῆς φωτεινῆς σελήνης (φάσις τελευταίου τετάρτου). Ἡ ἐφετεινή ἔκδοση ἀναφέρεται στά δεδομένα τῶν 9 παραδοσιακῶν πλανητῶν (ἄν καί ὁ Πλούτων δέν συγκαταλέγεται πλέον) ,τῶν 4 κυριωτέρων ἀστεροειδῶν (Δήμητρος, Ἐστίας, Παλλάδος, Ἦρας). Γιά τούς περιοδικούς κομῆτες δίδονται τά στοιχεῖα τῶν 2 λαμπροτέρων <9ου μεγέθους. ). Ὅσον ἀφορᾶ τούς περιοδικούς κομῆτες δίδονται τά στοιχεῖα τῶν 2 λαμπροτέρων <9ου μεγέθους. Γίνεται μνεία τῶν κυριωτέρων ἐπιπροσθήσεων σελήνης-ἀστέρος ὅπως καί πλανήτου -ἀστέρος.

Καλές παρατηρήσεις.